Quines ajudes existeixen per a la rehabilitació de vivendes?

INFORMACIÓ DE SUBVENCIONS

Des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s'impulsa una nova convocatòria d'Ajudes a la Rehabilitació per a l'any 2016. Per a més informació:

ACCEDIR

La Generalitat de Catalunya ofereix ajudes per a la rehabilitació d'edificis de vivendes (ùs residencial) i de vivendes individuals. Es poden atorgar prèstecs preferencials i subvencions. Les subvencions sempre son una tant per cent del pressupost protegible (que es la xifra que l'Administració reconeix com a protegible i sobre la que s'efectúen els càlculs del tant per cent de la subvenció). Per a més informació:

ACCEDIR

El Ministeri de Foment finança 4 programes d'ajuda per a la rehabilitació en el marc del Pla Estatal 2013-2016:
    Programa de foment de la rehabilitació edificatòria.
    Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes.
    Programa de suport a la impalntació de l'Informe d'avaluació dels edificis.
    Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives.

ACCEDIR

Des del Consorci Metropolità de l´Habitatge ofereixen ajudes mitjançant el Programa Rehabilitació. Per a més informació:

ACCEDIR


QUIN TIPUS D'OBRES ES PODEN INCLOURE ALS PROGRAMES D'AUJDES?

A edificios:

  • Patologies estructurals, deficiències constructives i de risc.
  • Accesibilitat (instal·lació d'ascensors, supresió de barreres arquitectóniques).
  • Instal·lacions comunitàries  (aigua, llum, gas).
  • Sostenibilitat, eficiència i rehabilitació energètica (millora de l'aïllament tèrmic i/o acùstic, instal·lació d'energies alternatives).

A interiors de vivendes:

  • Obres per a aconseguir els mínims d'habitabilitat.
  • Adecuació d'instal·lacions de llum, aigua, gas i sanejament.
  • Obres per a facilitar la mobilitat interior de la vivenda.
  • Millora de l'aïllament tèrmic i acùstic.

¿Donde se pueden solicitar las ayudas de rehabilitación?

En las oficinas locales de vivienda y en las distintas sedes territoriales de la Secretaria de Vivienda. En la ciudad de Barcelona, consulte www.bcn/cat/habitatge en el que está disponible toda la información sobre vivienda en la ciudad.

ACCEDIR

Quins són els requisits necessaris per a accedir a les ajudes de la rehabilitació?

No es poden començar les obres de rehabilitació abans de sol·licitar les ajudes. Només es poden dur a terme les obres per risc greu i imminent, degudament acreditades amb una ordre d'execució vigent de l'ajuntament. Com a requisit previ, cal sol·licitar a l'Administració un informe tècnic preceptiu, que en el cas dels edificis és el Test de l'Edifici (TEDI), i en el cas dels habitatges és l'Informe Intern d'Idoneïtat (III). Aquest informe va a càrrec de l'Administració. Una vegada obtingut l'informe tècnic, ja es poden sol·licitar les ajudes, sempre que s'hagi publicat la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el cas d'obres de rehabilitació d'interior d'habitatges per a ús propi, existeix el requisit del límit d'ingressos de la unitat familiar (3,5 vegades el IPREM). Tota la informació sobre els diferents tipus d'ajuda a la rehabilitació pot trobar-se aquí:

ACCEDIR

¿Existeixen altres ajudes a la rehabilitació que ofereixi la Generalitat de Catalunya?

El departament d'Acció Social i Ciutadania ofereix ajudes per a l'adaptació o la millora de l'accessibilitat de l'habitatge per a persones amb discapacitat. Per a conèixer les condicions del dret a una deducció fiscal per inversió en habitatge habitual consulta a l'Agència Tributària (AEAT):

ACCEDIR