BLOG

Com millorar el comportament energètic del meu edifici? Rehabilitació energètica 03/01/2022

Com millorar el comportament energètic del  meu edifici?

Per a millorar el comportament energètic d'un edifici s'han d'aprofitar al màxim les condicions climàtiques del seu entorn i cal disposar d'unes instal·lacions que facin un ús eficient de l'energia. Es tracta de realitzar una actuació combinada de sistemes d'aïllament actius i passius:

Sistemes d'aïllament actius:

-Aigua calenta sanitària amb bomba de calor.

- Bombes de calor per a la climatització d'habitatges.

- Calderes.

- Estalvi d'energia en il·luminació.

- Ascensors eficients.

Sistemes d'aïllament passius:

- Aïllament de cobertes.

- Estanquitat i eliminació de ponts tèrmics.

- Aïllament de tancaments.

- Fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic i vidres de doble vidre, de baixa emissivitat i control solar (reducció de la transmitància tèrmica).

- Sistemes SATE i sistemes d'injectats en cambres d'aire.